میکروکتاب حس ششم (نوشتاری)

چگونه از گواهی دل در زندگی استفاده کنیم

Practical Intuition
نویسنده: لورا دی
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت