میکروکتاب راهبی که فراری اش را فروخت (نوشتاری)

داستانی برای این روزها که رسیدن به خواسته‌ها تبدیل به رویا شده است

The Monk Who Sold His Ferrari
نویسنده: رابین شارما
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت