میکروکتاب دوازده ستون موفقیت (نوشتاری)

زندگی شما متحول می‌شود

Twelve Pillars
نویسنده: جیم ران
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه