میکروکتاب مثل یک گربه فکر کن! (نوشتاری)

مثل گربه فکر، رفتار و زندگی کن

How to Think Like a Cat
نویسنده: استفان گارنیه
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت