میکروکتاب از دلت مایه بذار

چطور Starbucks، استارباکس شد

Pour Your Heart into It
نویسنده: هوارد شولتز
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه