میکروکتاب راهنمای خودشناسی

قدرت دست باورهاست و ذهن سازنده آنها

SELF-KNOWLEDGE
نویسنده: مارک منسون
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: یک ساعت