میکروکتاب مطالعه، سر خط

اشتراک تجربه‌ها در میزگرد مجازی کتابخوانی

نویسنده: گروه سبکتو
سبکتو
۲۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲۰ دقیقه