میکروکتاب هنر ظریف بی‌خیالی

رویکردی غیرشهودی برای یک زندگی خوب

The Subtle Art of Not Giving a F*ck
نویسنده: مارک منسون
فاطمه فراهانی
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه