میکروکتاب ۴ ساعت

چطور با ۴ ساعت کار در هفته تبدیل به یک ثروتمند شویم

The 4-Hour Workweek
نویسنده: تیموتی فریس
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه