میکروکتاب هوشمندان (نوشتاری)

آیا برای رسیدن به موفقیت زیادی به خودمان سخت گرفته‌ایم؟

Smarts
نویسنده: چاک مارتین
ریچارد گیر
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت