میکروکتاب کار عمیق و درست حسابی

قوانینی برای موفقیت متمرکز در دنیای پریشانی

Deep Work
نویسنده: کارل نیوپورت
فاطمه فراهانی
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۴ ساعت