نانوکتاب آینده‌ات را طراحی کن

سه حرکت ساده برای دست کشیدن از بی‌‌ارادگی

Design your Future
نویسنده: دومینیک کوارتوسیو
مهدی افشاریان
۳۱ دقیقه

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها