نانوکتاب با خودتان به توافق برسید

با خود و دشمنان به توافق برسید تا به خواسته‌هایتان برسید

Getting to yes with yourself
نویسنده: ویلیام اوری
دادبه دادمهر
۱۸ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها